Roadhouse Motorcycle S.R.L Sekretesspolicy

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Data Controller

Roadhouse Motorcycle S.R.L - P.IVA PLDNP71H28L049G
Via Enrico de Nicola, 12, 74019 Palagiano TA - Italien

E-postadress för ägaren: info@roadhousemotor.com

Typer av data som samlats in

Bland de personuppgifter som samlas in av denna Applikation, i sig eller genom tredje part, finns det: e-post, efternamn, Cookies, Användningsdata, telefonnummer, yrke, ZIP-kod, stad, adress och social anledning.

Fullständiga uppgifter om varje typ av data som samlas in tillhandahålls i de dedikerade avsnitten i denna integritetspolicy eller av specifika informationstexter som visas före insamling av data.
Personuppgifter kan lämnas fritt av användaren eller, när det gäller användningsdata, som samlas in automatiskt under eller i denna ansökan.
Om inte annat anges är alla uppgifter som krävs enligt denna ansökan obligatoriska. Om du vägrar att kommunicera dem kan det vara omöjligt för denna ansökan att tillhandahålla Tjänsten. I de fall där denna applikation anger vissa uppgifter som valfria, är användarna fria att avstå från att kommunicera sådana uppgifter, utan någon konsekvens av tillgängligheten av Tjänsten eller dess drift.
Användare som har tvivel om vilka uppgifter som är obligatoriska uppmanas att kontakta personuppgiftsansvarig.
All användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna Applikation eller ägarna av tredje parts tjänster som används av denna Applikation, om inte annat anges, har syftet att tillhandahålla den Tjänst som användaren begär, förutom de ytterligare ändamål som beskrivs i detta dokument och i Cookie Policy, om det är tillgängligt.

Användaren tar ansvar för personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delas genom denna Applikation och garanterar att han har rätt att kommunicera eller sprida dem, frigöra datakontrollanten från något ansvar till tredje part.

Metod och plats för behandling av insamlade data

Metoder för behandling

Datakontrollanten ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse av personuppgifter.
Behandlingen utförs genom dator- och/eller telematikverktyg, med organisatoriska metoder och logik strikt relaterade till de angivna ändamålen. Utöver datakontrollanten, i vissa fall, andra enheter som är involverade i organisationen av denna Applikation (administrativa, kommersiella, marknadsföring, juridiska, systemadministratörer) eller externa enheter (t.ex. tredjeparts tekniska tjänsteleverantörer, postkurirer, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utsetts till Dataprocessorer av ägaren. Den uppdaterade listan över chefer kan alltid begäras av datakontrollanten.

Rättslig grund för behandling

Datakontrollen behandlar personuppgifter som rör användaren om ett av följande villkor:

 • användaren har gett samtycke för ett eller flera specifika ändamål; Observera: I vissa beställningar kan personuppgiftsansvarig vara behörig att behandla personuppgifter utan användarens samtycke eller någon annan rättslig grund som anges nedan, tills användaren motsätter sig ("opt-out") till sådan behandling. Detta gäller dock inte om behandlingen av personuppgifter regleras av Europeiska dataskyddslagen;
 • behandlingen är nödvändig för att genomföra ett avtal med Användaren och/eller verkställa förhandsåtgärder;
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som personuppgiftsansvarigen är föremål för;
 • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för utövande av offentliga befogenheter som Datakontrollanten investerar i;
 • behandlingen är nödvändig för att fullfölja Ägarens eller tredje parts legitima intresse.

Det är dock alltid möjligt att begära att personuppgiftsansvarigen klargör den konkreta rättsliga grunden för varje behandling och i synnerhet för att ange om behandlingen grundar sig på lagen, som tillhandahålls av ett avtal eller som krävs för att ingå ett avtal.

Plats

I Data behandlas på de operativa kontoren för datakontrollanten och på någon annan plats där parterna som deltar i behandlingen finns. För ytterligare information, vänligen kontakta ägaren.
Dina personuppgifter kan överföras till ett annat land än det där du befinner dig. För att få mer information om platsen för behandlingen kan du hänvisa till avsnittet om behandling av personuppgifter.

Användaren har rätt att få information på den rättsliga grunden för dataöverföring utanför Europeiska unionen eller en internationell organisation av folkrätten eller utgjord av två eller flera länder, till exempel FN, samt om de säkerhetsåtgärder som Datakontrollanten vidtar för att skydda uppgifterna.

Om en av de nyligen beskrivna överföringarna sker kan användaren hänvisa till respektive avsnitt i detta dokument eller be om information till personuppgiftsansvarigen genom att kontakta den registrerade vid öppningen.

Lagringsperiod

Jag Data behandlas och lagras för den tid som krävs av de ändamål för vilka de samlades in.

Därför:

 • Personuppgifterna som samlas in för ändamål som rör utförandet av ett avtal mellan ägaren och användaren kommer att behållas tills verkställandet av detta avtal är avslutat.
 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som kan hänföras till personuppgiftsansvarigens legitima intresse kommer att behållas till dess att detta intresse är tillfredsställande. Användaren kan få ytterligare information om det legitima intresse som utförs av personuppgiftsansvarigen i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

När behandlingen baseras på användarens samtycke kan personuppgiftsansvarigen behålla personuppgifterna längre tills ett sådant samtycke återkallas. Dessutom kan personuppgiftsansvarigen vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period i enlighet med en rättslig skyldighet eller en myndighets ordning.

I slutet av lagringsperioden raderas personuppgifterna. Därför kan rätten till åtkomst, radering, korrigering och rätten till dataportabilitet inte längre utövas.

Syfte med behandling av data som samlats in

Uppgifterna om användaren samlas in för att låta ägaren tillhandahålla sina tjänster samt för följande ändamål: Kontakta användaren och statistiken.

För att få mer detaljerad information om de behandlings- och personuppgifter som är konkret relevanta för varje ändamål kan användaren hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Detaljer om behandling av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in för följande ändamål och använder följande tjänster:

 • Kontakta användaren

  Mailing list eller nyhetsbrev

  Genom att registrera sig på e-postlistan eller nyhetsbrevet registreras användarens e-postadress automatiskt i en lista över kontakter till vilka e-postmeddelanden som innehåller information, inklusive kommersiella och marknadsföringsrelaterade, som rör denna ansökan kan överföras. Din e-postadress kan också läggas till i den här listan som ett resultat av registreringen till denna ansökan eller efter att ha gjort ett köp.

  Personuppgifter som samlas in: CAP, stad, efternamn, cookies, användningsdata, e-postadress, telefonnummer, yrke och social orsak.

  Kontaktformulär

  Genom att fylla i med din Uppgifter kontaktformuläret, samtycker du till deras användning för att svara på förfrågningar om information, citat eller någon annan natur som anges av modulrubriken.

  Personuppgifter som samlas in: CAP, stad, efternamn, e-postadress och telefonnummer.

 • Statistik

  Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för Data Controller att övervaka och analysera trafikdata och tjäna för att hålla reda på användarnas beteende.

  Google Analytics med anonym IP (Google Inc)

  Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder de personuppgifter som samlats in för att spåra och undersöka användningen av denna Applikation, sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som utvecklats av Google.
  Google kan använda dina personuppgifter för att kontextualisera och anpassa dina annonsnätverksannonser.
  Denna integration av Google Analytics gör din IP-adress anonym. Anonymiseringen fungerar genom att förkorta gränserna för Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder som deltar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet IP-adressen för användare. Endast i undantagsfall skickas IP-adressen till Googles servrar och förkortas i USA.

  Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.

  Behandlingsplats: USA –Sekretesspolicy– FörOpt out. Med förbehåll för Privacy Shield.


Användarrättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter med hänvisning till de uppgifter som behandlas av datakontrollanten.

I synnerhet har användaren rätt att:

 • återkalla ditt samtycke när som helst.Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter som tidigare uttryckts.
 • objekt till behandlingen av dina data.Användaren kan invända mot behandlingen av sina uppgifter när det sker på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare detaljer om rätten till opposition anges i avsnittet nedan.
 • tillgång till dina data.Användaren har rätt att få information om data som behandlas av datakontrollanten, om vissa aspekter av behandlingen och att få en kopia av den behandlade datan.
 • verifiera och begära rättelse.Du kan verifiera korrektheten av dina data och begära uppdatering eller korrigering.
 • få begränsning av behandlingen.När vissa villkor gäller kan användaren begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter. I det här fallet kommer personuppgiftsansvarigen inte att behandla uppgifterna för något annat ändamål förutom deras lagring.
 • få borttagning eller borttagning av dina personuppgifter.När vissa villkor gäller kan användaren begära radering av sina uppgifter av datakontrollanten.
 • ta emot din Data eller överför den till en annan ägare.Användaren har rätt att få sin data i strukturerat, gemensamt eller läsbart format av automatisk enhet och, där tekniskt genomförbart, för att få överföringen utan hinder för en annan innehavare. Denna bestämmelse är tillämplig när data behandlas med automatiserade verktyg och behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som användaren är part eller på avtalsenliga åtgärder som är kopplade till den.
 • påstående.Du kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om skydd av dina personuppgifter eller agera i domstol.

Detaljer om rätten till opposition

När personuppgifter behandlas i allmänintresset, vid utövandet av offentliga befogenheter som personuppgiftsansvarigen investerar eller för att bedriva ett legitimt intresse för personuppgiftsansvarig, har användarna rätt att invända mot behandlingen av skäl som rör deras särskilda situation.

Användare som, där deras data behandlades för direkt marknadsföring, kan invända mot behandling utan att ge någon anledning. För att ta reda på om datakontrollen behandlar data för direktmarknadsföringsändamål kan användarna hänvisa till respektive avsnitt i detta dokument.

Hur man utövar rättigheter

Att utöva dina rättigheter, Användare kan rikta en begäran till kontaktuppgifterna för den Personuppgiftsansvarige som anges i detta dokument. Begäran deponeras kostnadsfritt och flys av ägaren på kortast möjliga tid, i alla fall inom en månad.

Ytterligare information om behandlingen

Försvar i dom

Användarens personuppgifter kan användas av datakontrollanten i domstol eller i de förberedande stadierna till dess möjliga anläggning för försvar av missbruk vid användning av denna ansökan eller av de tjänster som anslutits av Användaren.
Användaren förklarar att vara medveten om att Ägaren kan vara skyldig att avslöja uppgifterna genom ordning av offentliga myndigheter.

Specifik information

På din begäran, förutom den information som finns i denna sekretesspolicy, kan denna Ansökan ge dig ytterligare och kontextuell information om Specifika tjänster, eller insamling och behandling av personuppgifter.

System- och underhållsloggar

För drifts- och underhållsändamål kan denna Applikation och tredjepartstjänster som den använder samla in systemloggar, dvs. filer som registrerar interaktioner och som även kan innehålla personuppgifter, t.ex. IP-adressanvändaren.

Information som inte finns i denna policy

Ytterligare information om behandling av personuppgifter kan begäras när som helst på personuppgiftsansvarigen med hjälp av kontaktuppgifterna.

Svar till "Spåra inte" förfrågningar

Denna applikation stöder inte "Spåra inte"-förfrågningar.
För att ta reda på om någon tredje parts tjänster du använder stöd dem, uppmanas du att konsultera deras integritetspolicy.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Datakontrollanten förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy genom att ge information till Användare på denna sida och, om möjligt, på denna Applikation samt, om tekniskt och juridiskt genomförbart, genom att skicka en anmälan till Användare genom en av de kontaktuppgifter som Datakontrollanten har. Vänligen kontakta denna sida regelbundet, med hänvisning till den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingen vars rättsliga grund är samtycket, kommer Datakontrollanten återigen att samla användarens samtycke vid behov.

 

Juridiska definitioner och referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som, direkt eller indirekt, även i samband med annan information, inklusive ett personnummer, identifierar eller identifierar en fysisk person.

Använda data

Detta är den information som samlas in automatiskt genom denna Applikation (även från tredjepartsapplikationer som är integrerade i denna Applikation), inklusive: IP-adresser eller domännamn på datorer som används av användaren som ansluter till denna Applikation, URI-notation adresser (Uniform Resource Identifier), begära tid, metod som används i för att anstifta begäran till servern, filstorlek som erhållits som svar, numerisk kod som anger slutstatusen för svaret från servern, etc. ursprungslandet, webbläsarens och operativsystemet som används av besökaren, de olika temporala connoterna förblirarnas connoterna förblirörens.

Användare

Den person som använder denna Applikation, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Intresserad

Den fysiska personen som personuppgifterna hänvisar till.

Processor (eller ansvarig)

Den fysiska personen, juridisk person, offentlig förvaltning och annan enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av datakontrollanten, enligt vad som anges i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller personuppgiftsansvarig)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, tjänsten eller andra organ som, individuellt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och de instrument som antagits, inklusive säkerhetsåtgärder som rör drift och användning av denna ansökan. Datakontrollanten, om inte annat anges, är ägare till denna Applikation.

Denna applikation

Det hårdvaru- eller mjukvaruverktyg genom vilket användarnas personuppgifter samlas in och behandlas.

Serviceservice

Tjänsten som tillhandahålls av denna Applikation enligt definitionen i dess villkor (om den finns) på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inte annat anges, är alla hänvisningar till Europeiska unionen som finns i detta dokument avsedda att utvidgas till alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Liten del av data som lagras i användarens enhet.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies ställs in av en annan webbplats än den som användaren besöker och bor på andra servrar än webbplatsen som besöks (t.ex. Google, criteo,adnx,casalemedia,doubleclick,googleads.g.doubleclick,facebook,googleadservices,iubenda,prfct).

Därför omfattas användningen av de uppgifter som samlas in av dessa externa operatörer genom cookies av deras respektive sekretesspolicy.

På webbplatsen finns cookies för:

 • Remarketing och beteendemålningFrån:
  Adwords Remarketing (Google Inc)
  Remarketing med Google Analytics för visningsreklam (Google Inc)
  Google Ads (Google Inc)
  Facebook Remarketing (Facebook, Inc)

 • StatistikFrån:
  Google Analytics (Google Inc)
  Google Analytics med anonym IP (Google Inc)
Det finns också cookies för:
 • Tag managementFrån:
  Google Tag Manager (Google LLC)

Webbplatsen https://www.roadhousemotor.com/sv/ använder sig av cookies c.d. "profilering" genom Google tag Manager-tjänsten, som syftar till att skapa profiler för användaren och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de preferenser som manifesteras av samma i samband med webbläsning.


Juridiska referenser

Denna integritetspolicy bygger på flera lagstiftningsorder, inklusive artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679.

Om inte annat anges gäller denna sekretesspolicy endast denna Applikation.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi vid kassan överföra dina personuppgifter till Klarna i form av kontaktuppgifter och orderdetaljer, så att Klarna kan bedöma din lämplighet för sina betalningsmetoder och anpassa sådana betalningsmetoder. Personuppgifterna för den överförda användaren behandlas i linje med policyn om sekretess för Klarna. ”